Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 296
 size: 17 x 24 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-400-748-5
 
Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш

Книгата „Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш“ е първият литературоведски сборник, посветен на творчеството и личността на бележития писател дисидент Георги Марков. Включва осем студии и статии, писани от 2007 до 2011 г. В тях се визират ключови заглавия и биогра­фични моменти с повратно значение в неговия творчески и житейски път. Обект на литературоведски анализ са романът „Покривът“, пиесите „Комунисти“ и „Архангел Михаил“, есетата от цикъла „До моя съвременник“, както и посмъртно публикуваният сатиричен роман „Досто­почтеното шимпанзе“ в съавторство на Г. Марков и Дейвид Филипс. В само­стоятелно изследване е проследена био­гра­фията и съ­път­­стващите сюжети на една от големите бъл­гар­ски библии – „Задочни репортажи за България“, равна по зна­чение на епо­халните национални съчинения „Записки по бъл­гарските въ­стания“, „Строители на съвременна Бъл­гария“, „Българският Великден“. Съпоставителната студия „Никола Вапцаров и Георги Марков. По повод два юбилея през 2009 г.“ проправя път за бъдещи асинхронни изследвания на био­гра­фиите и твор­чеството на двамата творци, споделили една и съща тра­гична участ въпреки антагонистичните си убеж­де­ния. Обеди­нява­щата идея на сборника е чрез анализ на съчи­не­ни­ята да се разгадаят и личностните, и моралните характеристики на Георги Марков, белязал цяла епоха в историческото жи­веене на Бъл­гария. Целта е да се възвърне интересът към за­бра­вените и пренебрегвани до днес заглавия на полагащото им се място в историята на националната литература и култура.

 
Price: 7.69 EUR
Your discount: 1.54 EUR
Final price: 6.15 EUR

out of stock

Share |