Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 428
 size: 17 x 24 cm
 cover: hard cover
 Language: Bulgarian
 ISBN: 954-775-285-5
 
Немска граматика в съпоставка с граматиката на български език

Под научната редакция на проф. д-р Павел Петков

В авторския колектив на Немската граматика влизат видни български германисти, които за пръв път извършват съпоставително описание на цялата немска граматическа система с оглед на нейното овладяване от българи:
проф. д-р Павел Петков,
доц. д-р Ана Димова,
доц. д-р Диана Сливкова-Щайнкюлер,
д-р Емилия Денчева,
д-р Биргит Игла.
Обръща се внимание преди всичко на разликите, които могат да станат източник на грешки. Навсякъде примерите се превеждат на български, като се посочват особеностите на българските преводни еквиваленти и възможните варианти.
Описанието на граматическата система се извършва върху морфологическа основа, в която се вгражда обширна синтактична информация за структурата на немското изречение, например в разделите за падежите, предлозите, съюзите, валентността, рекцията, словореда.
Граматиката има практически характер. Тя ще е полезна на всички, които изучават немския език, включително самостоятелно и без да имат филологическа подготовка. Затова при нейното написване са взети предвид последните достижения на граматическата наука, но се избягва самоцелното теоретизиране и използването на термини и понятия, известни само на тесните специалисти.

 
Price: 9.23 EUR
Your discount: 1.85 EUR
Final price: 7.38 EUR

out of stock

Share |