Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Силвия Кръстева

Генезис и поле на логическата теория. Студии по философска логика

Силвия Кръстева е родена през 1970 г. Завършва специалност Философия на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. От 1999 г. е преподавател по Логика и Философия към Катедра „Философия“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Докторската й дисертация е на тема: „Съдържателната логика в класическия немски идеализъм“ (2010) и заявява нейния централен теоретичен и изследователски интерес към логическите постижения и нововъведения на великите класици на немския идеализъм – Кант, Фихте, Шелинг и Хегел. Друга важна теоретическа тема в изследванията на Силвия Кръстева е инспирирана от преподаването и разработването на университетските дисциплини Логика и Философска логика. Като важна посока, зададена от Кант в Критика на чистия разум, С. Кръстева извежда и разработва реформирането на областта на традиционната логика към систематизиране и построяване на логическите форми на мисленето върху единна теоретическа платформа. Но главният въпрос за науката логика не може да се реши, без да се въведе и постави за разрешаване въпросът за собствения метод и система на чистата философия, което е заветът, оставен от Имануел Кант на бъдещите поколения философи. Затова проблемите за чистия философски метод и за универсалния етос на едно целокупно човечество винаги ще определят хоризонтите, разкрити пред модерния разум и като неотменими цели пред привилегията да бъдеш философ и да носиш отговорността за бъдещето на любимата наука – философията.


 Връзки