Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Розалия Кузманова-Карталова

Бедността и децата. Социално-педaгогически анализ  Детският труд Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца Социално-педагогическата работа и изкуството

Родена e на 10 януари 1973 година в град Елена.
Завършва средното си образование в ЕСПУ “Иван Момчилов” град Елена през 1991 г. През 1994 година се дипломира с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Начална училищна педагогика” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През 2002 година с решение на Висшата атестационна комисия от 18 февр. получава образователната и научна степен „доктор” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) с дисертационен труд на тема “Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст”.

 В периода 1994-1995 година работи като учител в начален училищен етап на ОУ “Бачо Киро” град Велико Търново, като същевременно е и базов специалист към Великотърновския университет. През 1995 година печели конкурс за редовен докторант по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) към Великотърновския университет. В периода 1995-2001 работи като хоноруван асистент по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) към катедра “Педагогика” при Великотърновския университет с основна ангажираност - провеждане на семинарни занятия и практическо обучение на студенти. През 2002 година след получена образователна и научна степен “доктор” и конкурс е назначена като редовен асистент по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) към катедра “Педагогика”. През 2007 година след конкурс получава званието „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика).

Научните й интереси са в сферата на социалната педагогика – социално-педагогическа работа на макро-, мезо- и микроравнище, социална работа с деца в неравностойно социално положение, социална работа с деца с асоциално поведение, социална работа със семейства.


 Връзки