Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Росица Симеонова

Теория на счетоводството Управленско счетоводство Финансово счетоводство

Родена на 29.07.1955 г. в с. Малиново, Ловешки окръг. Доцент, доктор по икономика. Преподавател е в СА „Д. А. Ценов - Свищов, катедра „Счетоводна отчетност“. Чете лекции по дисциплините „Счетоводство“, „Финансово счетоводство“, „Управленско счетоводство“, „Организация на счетоводството в нефинансовите предприятия“, „Финансови отчети на търговските дружества“, „Сче­товодни концепции и стандарти“. Лектор в Бургаски свободен университет по дисциплините „Организация на счетоводството в транспорта и
строителството“ и „Национални счетоводни стандарти / Между­народни счетоводни стандарти“.
Автор е на редица публикации в страната и чужбина от областта на финансовото и управленското счетоводство,  сред които са монографич­ният труд „Калкулацията – инструмент за управление на разходите“ и студиите „Мястото на счетоводството в управлението на предприятието“ и „Проблеми на счетоводното отчитане възпроизводството на дървесните видове“. В съавторство участва в написването и издаването на учебниците „Финансово счетоводство“, „Управленско счетоводство“, „Счетоводни концепции и стандарти“, „Организация и технология на счетоводството в търговските дружества“, „Независим финансов одит“.


 Връзки