Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Найда Иванова

Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек (1854-1915)

Найда Иванова е доцент дфн по славянско езикознание в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на историята на южнославянските книжовни езици и тяхното проучване в съпоставителен и контактологичен план.


 Връзки