Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Радев

Девическият манастир “Св. Пантелеймон” в село Присово История на църквата "Св. Константин и Елена", Велико Търново

Акад. Иван Радев е роден на 26 февруари 1943 г. Той е автор на 40 книги - изследователските му интереси са насочено към явления на българската литература, история и култура от ХІХ-ХХ век. Издал е обобщаващите трудове "История на българската литература през Възраждането" (1996, II изд. 2008) и "Енциклопедия на българската възрожденска литература" (в съавт., 1996, II изд. 1997), както и монографиите "Софроний Врачански” (1983), "Белочерковският апостол" (1987), "Ботев и неговото творчество" (1994-2008, І-ІV доп. изд.), "Каравеловото творчество” (1996), "Боян Пенев” (1976), "Васил Попов - от разказа към романа" (2001), "Йордан Вълчев. Личност и дело. Време и съвременници" (2005). Сред постиженията на акад. Иван Радев се нареждат изследвания върху специфични аспекти на общодуховния живот у нас през Новото време: "Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература” /1987/, "Любовните истории и авантюризмът на българина” (2002), "Българската литература през XIX век - от анонимност към авторство” (2002), "Другото лице на възрожденската литература” (2005). "Таксидиотство и таксидиоти по българските земи” (2008), Литература и култура на Възраждането. Том 1. Явления и личности от "втория ред” (2008) и др. Тази му стратегия намира продължение и в областта на специализираната справочна литература: "История и култура на България в дати. Възраждане” (в съавт., 1997), "Библията и българската литература" (1991, II доп. изд. 1998), "Погребаните книги на Възраждането" (1993). Специфичен израз на съчетаване на усилията му на литературовед, историк и културолог са: "Столица на оцелелите" (1984, II изд. 2005), "Търновска хроника. 1800-1835", "Дългата памет” (1993), Българското въстание от 1835 г. Велчовата завера” (2000), "История на Велико Търново. ХVІІІ-ХІХ век" (2001) и др. Те въплъщават един интердисциплинарен подход в аспектите на историко-литературното мислене, историята, културологията и просопографията. Под редакцията на акад. Ив. Радев са публикувани съчиненията на С. Врачански, еп. Филип Станиславов, Ст. Стамболов, Джинот, Ил. Блъсков, П.Р. Славейков, Б. Пенев, Ем. Станев, В. Попов, Й. Вълчев и др.


 Връзки