Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Евгения Калинова

Българските преходи (1939 – 2002)

Евгения Калинова е преподавател по съвременна история на България в СУ "Кл. Охридски".

Автор на книгите:

История на съобщенията в България (факти, събития,личности, проблеми). С., 1997. (съавт. И. Марчева, И. Баева)
Българските преходи 1944-1999. С., 2000. (съавт.с И. Баева)
La Bulgarie contemporaine entre l'Est et l'Ouest. Editions L'Harmattan, Paris, 2001. (в съавт. с И. Баева)
Българските преходи 1939-2002. С., 2002.(съавт. с И. Баева)
Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955 г.). София, 2003. (съавт. с И. Баева)
Победителите и България (1939-1945). С., 2004.
Българските преходи 1939-2005. С., 2006. Съавт. с И. Баева
Vademecum.Contemporary History. Bulgaria. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial. Leipzig, 2007. (co-author)
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Sofia, 2008. (co-author)
“Bulgarien von Ost nach West. Zeitgeschichte ab 1939”. Braumueller, Wien, 2009, (co-author I. Baeva)
Българската държава и българите 1947-2008. Подбрани извори за българската история. Том IV. Книга втора. С., 2009. (в съавт.)
История на българите. Т. 3. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989). С., 2009. (в съавт.)
“Възродителният процес”. Том I - Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 751 с.
“Възродителният процес”. Том II – Международни измерения (1984 – 1989). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 848 с.
Социализмът в огледалото на прехода. Съавт. с И. Баева (под печат)
Illustrated History of Bulgaria. (в съавт.) – под печат.


 Връзки