Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
  Страници: 672
 размер: 21 x 29 cm
 подвързия: мека
 Език: Български
 ISBN: 978-954-400-422-4
 Категория:
 
25 години Педагогически факултет ВТУ

Сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-7 ноември 2009 г. във В. Търново, по повод 25 години от създаването на Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АЛМА МАТЕР - проф. дпн Пламен Ан. Легкоступ

ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО - проф. д-р Божидар Ангелов

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИАГНОСТИКА - проф. д-р Димитър В. Гюров

РЕЛАЦИЯТА „РАЦИОНАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО НАЧАЛО” ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА (В ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТ) В ГРАНИЦИТЕ НА СИНЕРГЕТИЧНАТА ПАРАДИГМА - проф. д-р Марга Георгиева

ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО ПРИ ЛИЧНОСТНОТО МУ ФОРМИРАНЕ - проф. д-р Гинка Димитрова

НЕТРАДИЦИОННИ ЛЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - гл. ас. д-р Наталия И. Витанова

МЕТРОРИТМИЧНИ АСПЕКТИ НА НЕРАВНОДЕЛНИ МЕЛОДИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР - ст. ас. Мариан Н. Ангелов

РОЛЯТА НА ДИАЛОГИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ - доц. д-р Антония Т. Кръстева

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1878-1921 г. - доц. д-р Виолета К. Атанасова

СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕКУЩАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ - доц. д-р Галя Й. Бонева

КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГА - доц. д-р Лучиян А. Милков

МЕНИДЖЪРСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – УСЛОВИЕ ЗА КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - проф. д-р Пенка Костова

КЛИМЕНТ БРАНИЦКИ И ТЪРНОВСКИ КАТО ПЕДАГОГ И РЕКТОР НА ПЕТРОПАВЛОВСКОТО БОГОСЛОВСКО УЧИЛИЩЕ - доц. д-р Петко Ст. Петков

СУГЕСТИВНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО В ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО - доц. д-р Снежана Ат. Попова

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - доц. д-р Маринела В. Михова

СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЕОГРАФСКАТА КУЛТУРА - доц. д-р Стела М. Дерменджиева

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И ИНОВАЦИЯТА - доц. д-р Янка Р. Тоцева

TEACHERS AND THE WORK WITH TALENTED STUDENTS - Pranvera Gjoci PhD

ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ - д-р Ванче Бойков

ДИАГНОСТИКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ - д-р Надежда А. Калоянова

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ И ТЯХНАТА АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕСИЯТА - гл. ас. д-р Илиана Огн. Петкова

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ ЗА УРОК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ст. ас. д-р Стоянка Л. Георгиева-Лазарова, ст. ас. Лъчезар И. Лазаров

РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТОНАЦИЯТА ПРИ СВИРЕНЕ НА ХОРОВИ ПАРТИТУРИ - гл. ас. Маргарита Й. Генчева

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ОБЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - гл. ас. д-р Керанка Г. Велчева

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - гл. ас. д-р Любомира С. Попова

ГРУПОВАТА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - гл. ас. д-р Мариета П. Савчева

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СТИЛА НА ПРЕПОДАВАНЕ И КОГНИТИВНИЯ СТИЛ НА УЧИТЕЛЯ - гл. ас. д-р Пенка П. Кожухарова

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „РОДИТЕЛИ – ДЕЦА” И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА - проф. дпн Пламен Ан. Легкоступ, доц. д-р Розалия Йорд. Кузманова – Карталова

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ - доц. д-р Венка П. Кутева – Цветкова

ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ, ГРАЖДАНСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ЕТИКА - доц. д-р Тодор Д. Минев

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ”РЕХАБИЛИТАТОР” И “МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - ст. преп. Руска Паскалева, доц. д-р Христина Милчева

ИГРОТЕРАПИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ - доц. д-р Хрисула А. Недялкова

ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЕН ТРУД НА СТУДЕНТИ-СТАЖАНТИ В МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - доц. д-р Живка Е. Военкинова, хон. ас. Мари А. Мануелян

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕННОСТ НА ЗДРАВНИТЕ КАДРИ МЕЖДУ НОРМАТИВНАТА ОПРЕДЕЛЕНОСТ И ОБЕКТИВНАТА НЕОБХОДИМОСТ - доц. д-р Маринела И. Грудева

СПЕЦИФИЧНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИЗЯВИ ПРИ ДЕЦАТА ЕМО - гл. ас. д-р Владислав Д. Господинов

ЕЙДЖИЗМЪТ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА - гл. ас. д-р Красимира Петрова

ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ - ст. ас. Боряна Ст. Здравкова

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” - ас. Кремена К. Митева

ФОРМИРАНЕ НА КИНЕСТЕТИЧНА И ПАРАЕЗИКОВА КУЛТУРА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” - ас. Здравка Д. Атанасова

РАЗВИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ 1–4 КЛАС - ас. Мирена Д. Легурска

РОЛЯ НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - преп. Надежда Г. Иванова

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - преп. Пенка Ж. Иванова

МИЛОСЪРДИЕТО И ДОБРОВОЛНОСТТА – ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ - преп. Силвия Г. Кючукова

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОСИНОВЯВАНЕТО - докторант Инна П. Иванова

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА /АНДРАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ/ - докторант Мима С. Николова

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО МУ - докторант Юлия Г. Дончева

РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - докторант Магдалена И. Илева

ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА МИГРАНТИ - Чавдар Л. Милков

ПАЦИЕНТЪТ - СПЕЦИФИЧЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УИЛИЩА - Станислава П. Пенева

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ РОДНОМУ ЯЗЫКУ – проф. дпн Старжинская Нaталья С.

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА - доцент кандидат педагогических наук Воронецкая Людмила Н.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИГРОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИАГНОСТИКА НА ИГРОВАТА КУЛТУРА В ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА “РЪКА ЗА РЪКА” - проф. д-р Весела М. Гюрова

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ИДЕИТЕ НА ФРЬОБЕЛ, МОНТЕСОРИ И ЩАЙНЕР ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - доц. д-р Виолета Й. Ванева

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИГРАТА В ЖИВОТА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ИЗКУСТВОТО - доц. д-р Иван Н. Миленски

СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНИ ДИДАКТИЧНИ ИГРИ - доц. д-р Йорданка Д. Факирска

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ - проф. д-р Лучия Малинова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА МУЗИКАЛНАТА ТВОРБА - доц. д-р Пелагия М. Векилова

МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА БИЛИНГВИ ОТ СМЕСЕНА ГРУПА НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - доц. д-р Росен К. Алексиев, Милена Д. Карова

ПРОЯВА НА ВЕРОЯТНОСТНО МИСЛЕНЕ С ПОМОЩТТА НА АКТИВНИ МЕТОДИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - гл. ас. д-р Наталия Хр. Тончева, доц. д-р Русанка Г. Петрова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – доц. кандидат педагогических наук Дубинина Дина Н.

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ПОДХОДАХ К АТТЕСТАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – доц. кандидат педагогических наук Житко Ирина В.

СУГЕСТОПЕДИЯТА В ПОМОЩ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - доц. д-р Мариана Ас. Балабанова

РЕПЕРИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНИЦИ - доц. д-р Радка К. Гайдова

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - доц. д-р Рени Г. Христова

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩНОСТТА ОТ ВРЪСТНИЦИ - гл. ас. д-р Петя Йорд. Конакчиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ИГРАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ДЕТСКИ ОПИТ - гл. ас. д-р Петя Йорд. Конакчиева

РОЛЯТА НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА КАТО МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - гл. ас. д-р Димитър И. Балкански

ПРАГМАТИKA НА ПОЗНАВАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ - д-р София Хр. Дерменджиева

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ - доц. д-р Анелия Ц. Гърбачева

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ХОСПИТИРАНЕТО ПО БЪЛГАРСИ ЕЗИК В I - IV КЛАС - доц. д-р Даниела Т. Йорданова, доц. д-р Мариана Г. Мандева

ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС ЧРЕЗ ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ - Виолина Ф. Иванова доц. д-р Русанка Г. Петрова

РОЛЯТА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА ЧРЕЗ ДЕТСКАТА РИСУНКА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ - доц. д-р Йоана Н. Петкова, гл. ас. Красимир С. Тодоров

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС - Димитринка Г. Рачева

РАЗВИТИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ - доц. д-р Мариана М. Гърмидолова (Мойнова)

ДЕЦАТА И МОТИВИРАНОСТТА НА ДУМИТЕ - доц. д-р Пенка Пехливанова

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА РАЗВИВАНЕ НА РОЛЕВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ - доц. д-р Снежана Д. Янакиева

“СТЪЛБИЦАТА” НА БОРИС ТРИЧКОВ КАТО СРЕДСТВО ЗА НОТНО ОГРАМОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС - гл. ас. д-р Илияна И. Николова

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ - гл. ас. д-р Катя С. Николова

УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ И ГРАМОТНОСТТА - гл. ас. д-р Пенка Т. Кънева

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ - д-р Пенка Ил. Марчева

ABOUT THE INTERACTIVE TEACHING IN THE PRIMARY EDUCATION - Pranvera Gjoci PhD

РОЛЯТА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - докторант Диляна Л. Гаджева

ИСКАМ ДА ЗНАМ - Десислава Д. Дянкова, Радка И. Пенева

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В І КЛАС - ЧИСЛАТА ОТ 10 ДО 20 - Розалина С. Симеонова

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА - доц. д-р Дарина Гълъбова

КОНСТРУКТИВНО-ИНДУКТИВЕН ПОДХОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БРОЙНИТЕ СИСТЕМИ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА - доц. д-р Здравко В. Лалчев, доц. д-р Маргарита Г. Върбанова

ПОНЯТИЕТО ВРЕМЕ И ВРЕМЕВИТЕ ЕТАЛОНИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИЯ КУРС - доц. д-р Виолета М. Маринова, ст. ас. Камелия Б. Колева

ОТНОСНО СЛОЖНОСТТА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА НАМИРАНЕ НА ГРАНИЦА НА ФУНКЦИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРЕМИТЕ НА ЛОПИТАЛ - гл. ас. Николай Г. Колев, ст. ас. Камелия Б. Колева

SEMANTIC DESCRIPTIONS OF GAMES IN MATHEMATICAL EDUCATIONAL SITES FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE - аssist. prof. Ivanka M. Georgieva PhD, аssist. prof. Juliana S. Dochkova-Todorova PhD

КОМПЮТЪРНО ПОДПОМОГНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЗНАНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ - гл. ас д-р Марияна Ив. Николова, доц. д-р Маргарита Кр. Тодорова, ст. ас. Доника В. Вълчева

КОМПОНЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ WEB-САЙТ - гл. ас. д-р Николай Ив. Чолаков

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ - гл. ас. Антония Ж. Пушкарова

МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДГОТОВКАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ - гл. ас. Паскал Н. Пиперков, гл. ас. Любомир Я. Христов

THE GENERATING FUNCTION FOR THE NUMBER OF LATTICE POINTS IN POLYTOPES WITH APPLICATIONS – assist. Halil B. Snopce

TOWARDS A MODEL OF VERSIONING DOMAIN - PhD student in doctoral dissertation Vladimir J. Jotov

МОДЕЛ НА ДАННИТЕ В СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЕРСИИ, БАЗИРАНА НА ЙЕРАРХИЧНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА - докторант Владимир Й. Йотов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЦАТА КАТО ПРОБЛЕМИ ЗА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ - проф. дмн Ангел Джамбазовски, доц. дмн Митричка Джамбазовска - Старделова, ас. д-р Невенка Д. Пановска

ИНТЕГРАТИВНИ ФУНКЦИИ НА ПАНЕВРИТМИЯТА - доц. д-р Людмил Петров, проф. дпн Малчо С. Малчев, доц. д-р Димитринка Г. Цонкова

ДИАЛОГЪТ КАТО ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ - доц. д-р Димитринка Г. Цонкова

МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО ГИМНАСТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ” - доц. д-р Димитър Г. Давидов

ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТИ - доц. д-р Кръстю Д. Църов, д-р Антониос Н. Курмулис

COMPARATIVE ANALYZE FOR THE RESULTS AND STRUCTURAL DIFFERENCES IN MOVEMENTS FROM MOTOR TESTS FOR EVALUATION AT EXACTNESS, IMPLEMENTED IN THE CHILDREN AT 6 AND 7 YEAR AGE - аss. мr. sci. Biljana Popeska, assoc. prof. Georgi Georgiev PhD, Rašid Hadžić, assoc. prof. Lyudmil Petrov PhD

РАЗЛИКИ В НИВОТО НА НЯКОИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ МЕЖДУ СПОРТИСТИ ОТ КОЛЕКТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ - Ленче Алексовска, доц. д-р Людмил Петров

СРЕДСТВА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ В НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ - доц. д-р Теодора М. Давидова

МНОГОСТРАННА НАСОЧЕНОСТ НА ПЛУВНАТА ПОДГОТОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ПЛУВАНЕ - доц. д-р Цветанка Цв. Дилова-Нейкова

PWC170 И VE ЕКВИВАЛЕНТ ПРИ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН ТЕСТ И СТЕП-ТЕСТ - доц. д-р Емилия Г. Павлова, гл. ас. Петър А. Сомлев, гл. ас. Галина Н. Узунова

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УСПЕВАЕМОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ШУ "ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ" ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СПОРТ" - доц. дпн Надежда Г. Йорданова, ст. преп. Теодора Н. Симеонова, ст. ас. Крум Ст. Минев

ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА В СВЕТА - доц. дпн Слави Станев

ИНДИВИДУАЛНИ КИНЕМАТИЧНИ И КИНЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНИКАТА В БОРБАТА - доц. дпн Слави Станев, ас. Никола Николов

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ ПРИ ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ – доц. д-р Йордан Н. Йотов, Валя Тодорова

THE LEVEL OF SPEED ABILITIED OF YEAR 5 STUDENTS ATTENDING ELEMENTARY SCHOOL - Marie Valová PhD, Roman Vala PhD

ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КАРДИО-КОМПЛЕКС ВЪРХУ СТУДЕНТКИ ОТ ГРУПИ ПО КАЛАНЕТИКА – ТУ ВАРНА - д-р Мария И. Дончева, доц. д-р Златко А. Златев, доц. д-р Огнян В. Къчев

ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО НА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРОБЛЕМИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ЕФЕКТА НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ - преп. Милена М. Лазарова, докторант Ася Кр. Църова – Василева

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СПОРТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ-МЪЖЕ НА ТУ-СОФИЯ - преп. Милена М. Лазарова, старши преп. Ася Кр. Църова-Василева

ФИЗИЧЕСКИ РАБОТЕН КАПАЦИТЕТ И РЕСПИРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДВУСТЪПАЛЕН ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН ТЕСТ - гл. ас. Галина Н. Узунова, доц. д-р Емилия Г. Павлова, гл. ас. Петър А. Сомлев

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА АРТИСТИЧНОСТТА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАСТИКА - гл. ас. д-р Гюрка Ганчева

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА СЪС СПОРТНА ГИМНАСТИКА ВЪРХУ СТРУКТУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТСКИЯ ОРГАНИЗЪМ - гл. ас. д-р Калояна Ц. Крумова - Цончева

ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - гл. ас. д-р Милена В. Алексиева, ст. ас. Стоян Хр. Денев

АНТРОПОМЕТРИЧЕН СТАТУС И БИОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ УЧЕНИЦИ - гл. ас. д-р Юлия Й. Пулова

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩА СТРАТЕГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В СПОРТА - гл. ас. Елена К. Кънчева

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА СПОРТНИ СТОКИ В ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК - гл. ас. Елена К. Кънчева, преп. Стефания Б. Димитрова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОНИТОРА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА SUUNTO t6c ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД СЛЕД АНАЕРОБЕН СТЕП-ТЕСТ - гл. ас. Петър А. Сомлев, гл. ас. Галина Н. Узунова, доц. д-р Емилия Г. Павлова

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ВЪРХУ 17-ГОДИШНИ ЮНОШИ – НАЦИОНАЛНИ СЪСТЗАТЕЛИ ПО ВОЛЕЙБОЛ - гл. ас. Стефан Г. Димитров

СОМАТОТИПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ - ст. ас. Димитър Николов, гл. ас. д-р Калояна Крумова - Цончева

РАЗВИВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВИ КАЧЕСТВА ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ИГРИ ПРИ УЧЕНИЦИ ІІ КЛАС - ст. ас. Мирослава М. Петкова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ ГРУПИТЕ ПО ТУРИЗЪМ В ТУ – СОФИЯ (EUROFIT) - ст. преп. Ася К. Църова, преп. Милена М. Лазарова

ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА ЗАНИМАВАЩИ СЕ С РАЗЛИЧНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ - гл. ас. Милена Д. Търничкова, доц. д-р Сталинка Г. Илиева, гл. ас. Нели Н. Танкушева, ас. Илия В. Янев, ас. д-р Мария Г. Гатева

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ 9-10 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЕНИС - доц. д-р Людмил Петров, докторант Иван Д. Нейков

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ – докторант Антоанета И. Даскалова - Янкова, доц. д-р Теодора М. Давидова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНОТО В БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ЗА ЖЕНИ ДО 20 ГОДИНИ – докторант Мариана А. Борукова

ПРОБЛЕМЪТ С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ПРИ УЧЕНИЦИТЕ V-VІІІ КЛАС - Йорданка Ст. Димитрова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИ ПРАКТИКУВАЩИ САУНД-КАРАТЕ – докторант Зигфрид Волф

НИВОТО НА ТРЕВОЖНОСТ У УЧИТЕЛИТЕ ОТ СОУ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗАНИМАНИЯТА ИМ СЪС СПОРТ – гл. ас. Теодора Игнатова

РОЛЯ НА МОТИВАЦИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА СПОРТИСТА – д-р Павлина И. Лазарова

ПСИХИЧНА ПОДГОТОВКА НА СПОРТИСТИТЕ В ГОДИШНИЯ ТРЕНИРОВЪЧЕН МАКРОЦИКЪЛ – д-р Павлина И. Лазарова

ОБЕМА И ИНТЕНЗИВНОСТТА КАТО ФАКТОРИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ – ст. ас. Крум С. Минев, д-р Павлина И. Лазарова

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА СФЕРА НА 14-15-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТИ – доц. д-р Росица Църова, ст. ас. Димитрина Фенерова, Кристина Илиева

 

 

 

 

 
Цена: 0.00 лв.
Отстъпка за вас: 0.00 лв.
Крайна цена: 0.00 лв.

изчерпана наличност

Share |