Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Ваня Иванова

Югославянството в Югославия

Родена на 11 октомври 1975 г. в гр. Чипровци. През 1994 г. завършва гимназияя с преподаване на чужди езици, гр. Монтана, с профил английски език. Дипломира се като магистър по български език и история в Пловдивския университет през 1999 г. През 2000 г. е приета за редовен докторант към катедра "История на Византия и на балканските народи" на СУ "Св. Кл. Охридски". През ноември 2004 г. защитава дисертация на тема "Югославизмът в Титова Югославия 1945 - 1974 г.". През 3003 г. е на тримесечна специализация в Белград.

В периода август 2004 - октомври 2008 г. работи като уредник в ИМ - Чипровци, и РИМ - Монтана. През октомври 2008 г. е избрана за асистент, а през 2009 г. за главе асистент в ПУ - филиал "Л. Каравелов" - Кърджали. Научноизследователските й интереси са върху историята на социалистическа Югославия и историческите проекции на национализма като цяло, както и върху общотеоретични въпроси от сферата на историографията и музеологията.


 Връзки