ЛИЧНИ ДАННИ

 

Политика за защита на личните данни

1. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД ООД носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта www.faber-bg.com от Потребителя, и предприема необходимите мерки  освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на www.faber-bg.com  и в полетата на формуляра за онлайн поръчка на www.faber-bg.com , „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД ООД ясно маркира кои са задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и какъв е резултатът при отказ за тяхното попълване и предоставяне. Полетата са: Имена, email, телефон, адрес за доставка (държава, град, пощенски код, адрес). Тези данни се използват с цел да изпратим направената от вас поръчка до подаденото от вас име и адрес. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност чрез редакция на настройките да ограничи или да забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. „ФАБЕР-ПРИНТ“  ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“  ООД за анализ и подобрение ефективността и работата на www.faber-bg.com; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки и продукти. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД съхранява личните данни за период от 5 години.

5. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта www.faber-bg.com.

6. Съгласявайки се с Общите условия за ползване, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил във www.faber-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя във www.faber-bg.com (поръчки, харесвани книги, въпроси, коментари и др.) и информацията за онлайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

- информацията е изискана от длъжностни лица или държавни органи, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си във www.faber-bg.com, Потребителят разрешава в потребителските му профили във www.faber-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД.

9. При създаване на онлайн поръчка, „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнението й – имена, тел.номер, адрес, e-mail и ЕГН (при изискана от потребителя фактура на физическо лице).

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, телефонен номер.

Поверителност на комуникацията

Потребителите, приемайки Общите условия за ползване, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта www.faber-bg.com.

Право на възражение

Потребителят може да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД по всяко време. Потребителят може да да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на service@faber-bg.com. На същия адрес може да бъдат предявени и претенции от общ характер. Всички данни на клиента, описани по-горе, могат да бъдат премахнати по негово искане, но да се има в предвид, че ще загубим историята на направените от клиента поръчки.

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word