Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на издателство ФАБЕР (www.faber-bg.com) вие приемате безусловно и без ограничения настоящите Общи условия за ползване.

Издателство „Фабер“ (Фирмено наименование „Фабер-принт“ ООД) е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Ген. Сава Муткуров 8, ЕИК: 104607187, ДДС Номер: BG104607187

Собственост над съдържанието

 

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е собственост на „Фабер-принт“ ООД и е със защитени авторски права. Всички авторски и сходни права, включително тези, които не са упоменати изрично тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Общи условия, без писменото разрешение на „Фабер-принт“ ООД, е изрично забранено.

 

Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

 

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

 

Използване на Уебсайта

 

Всяко използване на сайта www.faber-bg.com означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни и актуализирани от „Фабер-принт“ ООД по всяко време едностранно по преценка на дружеството или във връзка с влязъл в сила нормативен акт. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. „Фабер-принт“ ООД ще информира потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта.

 

С използването на уебсайта всеки потребителят декларира, че е навършил 16 год. или има съгласието на родител/настойник за използването.

Последният вариант на условията се публикува на адрес: www.www.faber-bg.com

Последна актуализация ------------ г.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Фабер-принт“ ООД;

 

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, малтретиращо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които представляват, провокират или окуражават поведение, което може да бъде квалифицирано като за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или би нарушило закона по какъвто и да било начин.

Задължения на потребителя при регистриране

 

За да ползва услугите на виртуална книжарница „Фабер“, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, „Фабер-принт“ ООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на деца, е отговорност на техните родители. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия за ползване между „Фабер-принт“ ООД и Потребителя, „Фабер-принт“ ООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до service@faber-bg.com

Политика за защита на личниje данни

 

1. „Фабер-принт“ ООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта www.faber-bg.com от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на www.faber-bg.com и в полетата на формуляра за онлайн поръчка на www.faber-bg.com, „Фабер-принт“ ООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и евентуалният резултат от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия за ползване, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в условията ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките да ограничи или да забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия за ползване или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Фабер-принт“ ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. „Фабер-принт“ ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия за ползване. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от „Фабер-принт“ ООД за анализ и подобряване на ефективността и работата на уебсайта; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки и продукти. „Фабер-принт“ ООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта www.faber-bg.com.

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия за ползване, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.faber-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от „Фабер-принт“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в www.faber-bg.com (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за онлайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) могат да бъдат използвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в www.faber-bg.com Потребителят разрешава в потребителските му профили в www.faber-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД.

9. При създаване на онлайн поръчка „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя онлайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН (при изискана от потребителя фактура на физическо лице).

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел. номер.

 

Конфиденциалност на комуникацията

 

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия за ползване, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта www.faber-bg.com.

 

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на service@www.faber-bg.com.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия за ползване.

 

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, www.faber-bg.com наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Това наблюдение се извършва чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузър, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, който не позволява да бъдат свързани с конкретни потребители.

 

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.faber-bg.com. Те не могат да послужат за идентификация, а само разпознават, че в миналото e посетен www.faber-bg.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

 

 

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД и доставчиците на услуги на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД използват долупосочените видове бисквитки:

 

  • задължителни бисквитки (essential cookies) - този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта www.faber-bg.com. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на www.faber-bg.com, създаване на он-лайн поръчка и всякакви други основни функционални действия;
  • бисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies) - този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта www.faber-bg.com; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят подходящи предложения във връзка със допълнителни за сайта дейности.
  • Възможно е да настроите браузъра си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузъра си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

 Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

 

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД. Данните в тях са анонимни. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги.

 

Бисквитки на трети страни – за функционалност

Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в сайта www.faber-bg.com, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД. От страна на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не може да бъде предоставена техническа възможност за забраняването на този вид бисквитки. В тази връзка, ако Потребителите не желаят те да възникват, не би следвало да използват горепосочените външни инструменти, интегрирани в сайта www.faber-bg.com

 

Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева (лв.), с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията виртуална книжарница Фабер има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 

Доставка

 

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД начин и от посочения от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставките, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД обстоятелства.

 

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи или куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя.“ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка поради изчерпване на складовата наличност, промяна на цената или други причини. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

 

Плащане на закупени стоки и услуги

 

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с услуга Пощенски паричен превод (ППП). Разписката за ППП, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При издадена фактура разписката за ППП се прикрепя към фактурата.

При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в указаната банкова сметка на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основанието за плащане задължително се вписва номерът на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

 

При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, поръчаните стоки и услуги се доставят. В основанието за плащане задължително се вписва номерът на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

В случаи на онлайн плащания или плащания по банков път, „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

 

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. Ако плащането не е извършено след изтичане на този срок, поръчката се счита за невалидна.

 

 

Електронни издания

При закупуване на електронни издания, Потребителят се задължава да се запознае с предоставената на сайта информация, отнасяща се за закупуването и ползването на електронни издания.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!

 

 

Право на отказ от закупена стока

 

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.

За упражняване право на отказ Купувачът може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук) или да изпрати следните данни на имейл service@www.faber-bg.com: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП - периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП - цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП - запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

Книгите и списанията подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД.

 

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

 

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове (АРС) https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

  • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични, а така също и с национални. онлайн покупки
  • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

 

 

Публикуване на коментари

 

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че www.faber-bg.com констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

 

Други

 

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на www.faber-bg.com, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД управлява този уебсайт от централния офис в седалището на издателството, гр. Велико Търново. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: .www.faber-bg.com

 

 

 

 

Отговорност

 

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта www.faber-bg.com, и не носи отговорност за такова съдържание. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

„ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 

 

Връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, извън „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на потребителите. „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

 

Адресът за кореспонденция на „ФАБЕР-ПРИНТ“ ООД е:

гр. Велико Търново

ул. „Жп гара Велико Търново“ №1

062 600 650

service@www.faber-bg.com

 

Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word