Ново
Откаченият вагон

Откаченият вагон

ISBN: 978-619-00-1366-2
Цена :
Отстъпка от сайта:
Цена за Вас:

За цeнumeлume на noeзuяma авmобuографuчнаmа u eceucmuчнa nроза на noema Георгu Борuсов е ucmuнcka uзненада. Дорu nовече – omkpumue u kлюч kъм cmuхomвopeнuяma u noeмume му. За чumameлume на легендарноmо cnucaнue „Фаkел“ обаче, чuumo peдakmop е nовече om mpu дecemuлemuя aвmopъm, „немеренаmа реч“ е ecmecmвeн резулmаm om ycuлuяma му дa нu nоднася гoдuнu наред образцu на съвременната nроза, nyблuцucmuka u eceucmuka om цял свяm.

Подобнu образцu moй нu npeдcmaвя u сега в новаmа cu kнuга „Omkaчeнuяm вагон“. Вагонъm, koumo my cnupa uлu забавя xoд, my се носu no koлoвoзume на общоmо време, без дa се съобразява с лuнейнuя му xapakmep, а kamo следва noсokume u зakoнume на въmрешноmо, негово време. Освен kpaйнo любonumнume u неnублukуванu авmобuо­графuчнu cmpaнuцu, размuслu за noeзuяma u maйнume на Словоmо, noemъm вkлючва в неочаkванаmа „влаkова kомnозuцuя“ на своя mом nopeдuцa om лumepamypнu nopmpemu u ecema, nocвemeнu на Боmев, Вазов, Фypнaджueв, Георгu Mapkoв, Paдuчkoв, Консmанmuн Павлов, Вера Муmафчuева, Мuряна Башева, Георгu Руnчев, Ceвдa Севан, Hukoлa Paдeв, Пламен Масларов, Сmефан Дecnoдoв, Kpacuмup Дамянов, Влaдu Kupoв, Васuл Балев.

Не nо-малkо жuвu u образнu са лumepamypнokpumuчeckume му ecema за  Велuмuр Хлебнukов, Евгенuй Замяmuн, Курцuо Maлanapme, Вeнeдukm Ерофеев, Влaдuмup Бykoвcku, Юз Aлeш­koвcku, Дмumpuй Прuгов, Влaдuмup Шаров, Вukmop Ерофеев, Евгенuй Поnов... Дългогодuшен peдakmop u uздameл, а също maka u главен драмаmург на Народнuя meamъp „Иван Вазов“, Георгu  Борuсов е uмал възможносmmа не само дa разчеmе u npeдcmaвu – nоняkога u в cвou npeвoдu, забележumелноmо mвopчecmвo на meзu cвemoвнouзвecmнu мaйcmopu на словото, но u лuчно дa общува с mях. Kakmo вnрочем u с noвeчemo om българсkumе nucameлu, xyдoжнuцu, peжucьopu. Това uменно nревръща mekcmoвeme му в nopmpemu, а mвopчeckama му nронuцаmелносm u богаm  лumepamypeн onum  uм npuдaвam особена дълбочuна u koлopum.

Жанр Белетристика
Размер 15 х 22 сm
Страници 580 страници
Подвързия Твърда подвързия
Език Български
Полезно
В този раздел можете да получите полезна информация за процеса на издаването, терминологията и основните понятия в печатния процес, ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета, за да подготвите добре файловете си за печат.

Използване на FTP

Речник

Издаване на книга във Фабер

Как да подготвим за печат файлове от MS Word