Philosophy

Philosophy

ISBN: 978-954-400-304-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Предлаганият курс лекции по философия за студенти от висшите училища и университети е съобразен с потребността да бъде предложена на студентите нефилософи едно по-цялостно помагало за запознаване с философската мисъл на човечеството от древността до наши дни.
Учебникът има въвеждаща част от две големи лекции, посветени на същността и спецификата на философията, нейното място и роля в духовната култура на човечеството и в развитието и съхранението на цивилизациите, които достигат до нея и на които тя служи като духовна ос за съхранение на тяхната културна идентичност през хилядолетията.
Представени са само онези школи и течения на философската мисъл, които са имали най-значимо присъствие в своята епоха и са оказали съществено въздействие върху развитието на философската мисъл и духовната култура на човечеството.
Изложението е свободно от идеологемите, с които бяха пълни различен род учебници и изследвания по философия до 1989 г. Философите, представящи дадено течение или школа са „оставени“ максимално сами да говорят, а не техните идеи и възгледи да бъдат интерпретирани като „правилни“ или „неправилни“, като „реакционни“ или „революционни“.
Учебникът съдържа и специална глава за историята на българската философска мисъл до 1989 г.

Genre Philosophy / Theology
Size 17 x 24 cm
Pages 300 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word