Athletics

Athletics

ISBN: 978-954-775-963-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Учебникът по лека атлетика е разработен от доц. дпн Надежда Йорданова и ст. пр. Роза Атанасова от катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогически факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски” и е предназначен за студентите от специалност “Физическо възпитание” от професионално направление "Педагогика на обучението по...".
В учебника са разгледани основни теми, свързани с историческия преглед на появата и развитието на отделните лекоатлетически дисциплини, техниката на изпълнението им, последователността на обучение и състезателните правила.
Авторите са обърнали внимание на допуснатите грешки при всяка лекоатлетическа дисциплина и подходящите средства за тяхното отстраняване. Отделните части на книгата са написани, както следва: т. 1 и т. 2 – Н. Йорданова и Р. Атанасова, т. 3.1-3.4 и т. 5 – Р. Атанасова, т. 3.5, 3.6 и т. 4 – Н. Йорданова.
Учебникът може да се използва и от студенти от други педагогически специалности, както и от учителите по физическо възпитание и спорт.

Genre Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 164 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word