Budhist Philosophycal Thinking

Budhist Philosophycal Thinking

ISBN: 978-954-400-127-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

"Будисткото философско мислене" (Епистемологически форми на мисленето) е първата и единствена в България книга, занимаваща се с философията на будизма. Но тя не разглежда будизма като религия, а изследва мисловните постижения на многобройните будистки школи през вековете по един изключително интересен за западния човек начин. В книгата се развива хипотезата за съществуването на епистемологически форми (методи) на философското мислене.
Първата част е посветена на особеностите на философското мислене и по-специално на мисловното пространство, следствие на което е създаването на епистемологическите форми.
Втората част е изследване върху особеността на ранно-будисткото философско мислене и неговите онто-епистемологически принципи.Третата част е върху учението за анатмана от позиция на епистемологическите форми. Това е и причината тази работа да бъде озаглавена “Будисткото философско мислене”.
Изследването в част втора и трета има по-скоро репрезентативен характер, защото по-този начин будисткото мисловно своеобразие е най-ясно видимо.
Четвъртата, заключителна част набелязва някои изменения във философското съзнание, следствие на мисловни акцентуации в общата сетивност.
Целта на автора е изследване върху пространството на познанието изобщо, и в частност върху спецификата на будисткото философско мислене, своеобразието на неговото мисловно пространство, както и особеностите на изкривяването на това пространство в акта на познанието.

Genre Philosophy / Theology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 240 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word