South Slavic Languages Between National personality and Slavic Reciprocity in the Writings of Anton Bezenshek

South Slavic Languages Between National personality and Slavic Reciprocity in the Writings of Anton Bezenshek

ISBN: 978-954-775-955-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата е посветена на неизследвания интер­лингвистичен проект на словенския филолог, публицист, преводач и стенограф Антон Безен­шек. В нея са представени идеите му за създаване на общо южнославянско писмо на основата на стенографията. Също така са проучени езиковите параметри на разностранната му дейност за културното сближаване на южнославянските народи. В този контекст са анализирани научно­попу­ляр­ните съчинения, художествените пре­води и оригиналните лингводидактични идеи на автора.
Въвеждането на Безеншековия лингвокул­турен проект в историята на славянската интерлингвистика от края на ХІХ и началото на ХХ в. дава възможност да се проблематизира същинската роля на общоюжнославянските културни направления като стандартологичен фактор при изграждането на националните книжовни езици на южните славяни.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 248 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word