The Symbols' Book

The Symbols' Book

ISBN: 954-775-200-6
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Символите са може би най-древната форма на човеш­ко познание. Техният скрит смисъл е вълнувал уче­ните умове от различни епохи и различни ци­ви­лиза­ции. Затова и стремежът да се изясни и разтълкува този гносеологичен феномен е също толкова древен.
Предлаганата книга е по-различна от мно­го­бройните други изследвания по същата тема с факта, че в нея при тълкуването на отделните символи се правят успоредици както със старо­българската книжовна традиция, така и с представите на българската народна вяра и българския фолклор за света. Подобен подход вероятно ще представлява интерес и за спе­циалиста, и за обикновения читател, имащ навика да търси скритото знание в предла­ганите му текстове.

Genre Art, Mystical / Esoteric, Dictionaries / Encyclopedias
Size 17 x 24 cm
Pages 236 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word