Insurance

Insurance

ISBN:
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Застрахователният пазар в България е интересен, тъй като кон­куренцията между застрахователните дружества, които работят на не­го, е силна. Тази конкуренция се извършва чрез тяхната ценова, про­дуктова, пласментна политика и политиката в сферата на урежда­не­то на щетите. Всяко застрахователно дружество се стреми да ра­бо­ти така, че неговата дейност да се отличава от дейността на оста­на­ли­те. Целта е то да печели по-добри пазарни позиции. Това е при­чината за голямото разнообразие в работата на застрахователните дружества, свър­зана с организиране, управление и разпределение на застра­хо­ва­телния фонд. Въпреки това разнообразие обаче в застрахо­ването има принципи, които формират неговите основи. Тези прин­ципи са ед­нак­ви за всички застрахователни дружества. Целта на нас­тоящия учеб­ник е да запознае читателите именно с най-важните принципи в зас­трахователното дело. Стремежът на авторите е да све­дат до ми­ни­мум интерпретирането на онази част от нормативната база, която е ко­нюктурна. Принципно обаче материалът в учебника е съобразен с българската застрахователна практика.
Учебникът “Основни принципи на застраховането” е предназ­на­чен за студентите, които изучават застрахователното дело. Той оба­че може да даде добри познания и на хората, които работят в зас­трахователния бизнес. Не е за пренебрегване и неговото значение за формиране застрахователната култура на настоящи и бъдещи потре­бители на застрахователната услуга.

Genre Business / Economics
Size 17 x 24 cm
Pages 268 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word