Paradoxes of Unnameable

Paradoxes of Unnameable

ISBN: 978–954–400–317–3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Сборник с трудове на проф. Клео Протохристова, издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“

Редактори:
Иван Русков
Младен Влашки
Светла Черпокова

....културната система, конструирана от Клео Протохристова чрез слово и междучовешки връзки мощно се оглежда в духа на Перикловия век въпреки „постгутенберговия“ информационен шум. И тъкмо в този смисъл сме се стремили книгата „Парадокси на неназовимото“ да е израз на „съвременното културно състояние“, „чието най-съществено своеобразие е в конкурентното съжителство в него на редове от ценности, които са не само противопоставени, но и вплетени в парадоксална интерактивност“. В нея, надяваме се, е пренесено напрежението на днешните метафизични отношения между словото и визуалността, които се осъществява(т) „в едновременното противопоставяне и взаимодействие между цяла редица изоморфни двойки: образованост и осведоменост, систематична памет и интелектуална пъргавина, дисциплина и импровизация, логика и игра, задълбоченост и повърхностност, систематичност и фрагментарност, целеположеност и самодостатъчност“. И тъкмо в същия този смисъл сме се опитали книгата „Парадокси на неназовимото“ да не е израз нито на „съвременната консервативно филологическа нагласа“, нито на „противоположната й, активно деструктивна спрямо традицията, перспектива.“ В тези наши опити за оглеждане в конструираната от Клео Протохристова система читателят ще открие и „несъвършени(те) изречения“, и „огледалото“, в което си дават среща „смътното“ и „ясното“; изкушаваме се да мислим, че ще долови и „благозвучието на дисонанса“.
И съвсем накрая – искаме да благодарим на Клео Протохристова, която ни научи „колко изгубена кауза е да се поставят бариери пред литературоведските измислици…, колко невалиден е аргументът на срама“ и колко „в тази безнадеждна ситуация на сякаш напълно разпадащи се критерии (може) да ни ръководи чувството за собствената ценност на света, който градим, измисляйки.“ Да Ј благодарим, че открои за нашите занимания критерия за споделимост, критерий, който и самата тя въплъщава. Критерий, който удържа не само литературоведския ни свят. Критерий, който снема екзистенциалния страх от неназовимостта и я прави човешки поносима.

Из "Думи на редакторите"


Съдържание

Част І. Прочити

Наблюдения върху интерпретацията на времето в поезията на Ботев
Литературните реминисценции и цитати в поезията на Гео Милев
Формоизграждащи принципи в разказа „Шибил“
Над предела на епохите
Към теорията на пародийното
Да чуеш звука от пляскането с една ръка
Историята на литературата и заглавието на художествената творба
За междутекстовия анализ и историческата поетика
Интерпретация и титрология
Огледалото на средновековието (Проблеми на катоптричната метафора в средновековната литература)
Смисловите бездни на отразеното време
Библейската традиция и метадискурсивното битие на огледалната метафора
Можеш ли да видиш сънищата си през очила?
Яворов – визуалните измерения на патоса
„Отново намереното време“ или за ултимативността на прозаиката
Из „периодизационни и таксономични ориентири“
Носталгиите на xx век
„Лирико-философската повест“ на Атанас Далчев и нейните феноменологични измерения
Национални особености в различните просвещенски култури
За Байрон и неговия „Манфред“
Тревожната ведрина на познанието
Безразсъдството да говориш за Радичков
Литературни идеи и образи за пътя и пътуването
Фигурата на бръснаря – движения в парадигмата (Културноисторически триптих)
Поезия и музика
Литературна история и литературни години
Визуални емблеми и литературни години (От две хубави очи към очите ми хубави… очилата ми маркови)
В огледалото... ясно
Парадокси и загадки на огледалото
Огледалото и смяната на парадигмите
Книгата и огледалото (Фрагменти от историческата съдба на едно парадигматично съозначаване)
Огледалото и лабиринтът
Огледалата на Япония
Нарцис и Ехо, или метаморфозите на епистемата
Митът за Одисей и утопията на завръщането
Просвещенската „носология“ – смях и подривност
Инициационната творба като литературен сюжет: романът на Майкъл Кънингам „Часовете“
Романът на Кундера „Безсмъртие“ и изместването на постмодерната парадигма
Часовниците в света на Гогол
Иван Вазов – „Опълченците на Шипка“
Българският „Едип цар“

Библиография на Клео Протохристова

Част ІІ. Дисонанси

Думи на редакторите

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 17 x 24 cm
Pages 592 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word