Text & Discourse

Text & Discourse

ISBN: 978–954–400–107–0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Терминологичен справочник

Предлаганият справочник представя основните термини, използвани в научните направления, изясняващи същността, спецификите и функционирането на текста и дискурса. Описанието на текста е представено в неговите лингвистични и извънлингвистични аспекти. Лингвистичното изучаване е характеризирано чрез структурните, семиологичните, социалнопрагматичните, когнитивните и функционалните си подходи, основно според постановките на текстолингвистиката и лингвистичния анализ на дискурса. Прегледът включва периода от исторически най-ранните форми на занимания
с езиковия текст в рамките на античната реторика, поетика и стилистика до днес. Представени са също структуралните и постструктуралните направления на изследване на текста извън сферата на лингвистиката – в рамките на литературознанието, общата семиотика, рецептивната естетика, културологията. Включени са и термини от направленията, изследващи въобще комуникативната употреба на езика и познавателните му характеристики – теория на речевата дейност, конверзационен анализ, социолингвистика, етнография на речта, системно-функционална лингвистика, когнитивна линг-
вистика, критическа лингвистика. Описанието на дискурса е представено в традиционните за изследователското направление анализ на дискурса два аспекта – на текстуално и социологически ориентирания анализ.
Справочникът обхваща 730 статии, подредени по азбучен ред. Повечето от статиите са пространни изложения, включващи исторически прегледи, цитиране на различни гледни точки, примери. Многозначните термини се описват с всичките си значения. Посочени са синонимни и антонимни връзки между термините, сходства и близост между тях. Терминологичните словосъчетания са показани в азбучния ред според първия си елемент (напр. семиотика на текста, комуникативна дейност). За всеки заглавен термин са посочени съответствията му в английски, немски, френски и руски език; при необходимост е дадена и етимологията.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 17 x 24 cm
Pages 276 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word