Bulgarian Poetry in Serbian Periodicals

Bulgarian Poetry in Serbian Periodicals

ISBN: 978-954-92412-5-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издателство "Добри Войников"

Изследването – „Българската поезия в сръбския периодичен печат (до Първата световна война)“ има за цел да проследи пре-
ведените стихотворения и отделните оценки за авторите, както и общите изследвания за българската литература. Проучването
обхваща времето от втората половина на ХVІІІ век до Първата световна война. Обръща се внимание на Христофор Жефарович и
Партений Павлович, на тяхното присъствие в Сърбия и на ролята им за трансформиране на ренесансовите и просвещенски идеи в южнославянския свят. Като се има предвид характерът на ранната възрожденска литература, интерес представлява всичко, което излиза като печатан текст (както и записаните и публикувани фолклорни материали), т. е. обект на наблюдения са литературни текстове, отзиви, оценки, съобщения, библиографски описания и т. н. Целта е да се добие известна представа за българската книжнина и нейното популяризиране в сръбския периодичен печат.

Genre Theory of literature / Linguistics, Culturology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 220 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word