Modern Aspects of Ecotoxicology

Modern Aspects of Ecotoxicology

ISBN: 978-954-400-768-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Хората и околната среда са изложени на все по-голям риск от непрекъснато нарастващото производство, търговия и потребление на химикали, химични и опасни вещества. Ежегодно броят им нараства със стотици. Много природни минерали и елементи, извлечени от земните недра, обогатени в технологичните цикли, активирани и разсеяни в процеса на човешката дейност, придобиват токсични свойства в природната среда. Токсичните химични елементи и вещества са най- опасните замърсители на околната среда, чиито последствия за живите организми и системи не са установени напълно.
Все по-често заплахите за сигурността и нормалното съществуване на човека се свързват с неблагоприятното състояние на околната среда. Ето защо устойчивото управление на тези потенциални замърсители по време на целия им жизнен цикъл е изключително важно. Екотоксикологията е област на науката за околната среда, възникнала на етапа на осъзнатата от човека на необходимостта за формиране на знания за колебанията и измененията на средата на неговото обитаване под въздействието на огромно количество несвойствени за природата вещества. Тя е наука за биологичните ефекти на химичните замърсяващи вещества и влиянието им върху екосистемите, както и за причинените от тях последствия. Това определя актуалността и значимостта на знанията в тази област за образованието и за осъзнаване на проблемите на околната среда.
Основна цел на настоящата монография е формиране на концепция за екологична оценка на антропогенното въздействие на химичните вещества върху биосферата и нейните компоненти – въздух, вода и почва. Представени са основните екотоксикологични понятия, приоритетните замърсяващи вещества и техните екологични характеристики, методите за екологично нормиране и принципите за санитарно-хигиенно регламентиране на вредните вещества в обектите на околната среда. Особено място е отделено на токсикоманията, военната екотоксикология и генномодифицираните организми и храни, които също трябва да се включат в екотоксикологичните изследвания.

Genre Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 412 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word