Nikola Vaptsarov. The Text and the Shadow

Nikola Vaptsarov. The Text and the Shadow

ISBN: 954-775-375-4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Текстологични прочити и анализи

В книгата се анализират недовидяни, грешно разчетени, скрити и табуирани текстологични и смислови аспекти на пренебрегвани от казионното литературознаие Вапцарови текстове и ръкописи: импресията “Мирът на Щър­келов” и незавършената поема “Илинден”, както и докладите за Македония пред Македонския литературен кръжок, засекретени и потулени от обществото, защото са недоносени рожби на натрапената от Коминтерна антина­ционална сепаратистка доктрина. Изследват се подробно многостранните биографии на една архивна и културна реликва – бележникът “ Байер”, в чиито страници Н. Вапцаров е вписал оригиналите на предсмъртните си творби и е възстановил последните стихотворения, създадени преди аресту­ването му. Спът­ничеството между бележника и поета в ареста, в затвора и след разстрела открива неочаквани значения и парадоксални връзки, които са част от истинската, а не идеологизирана и лустросана биография. Интегралният подход полага биографичните, политикопсихологическите и литературно­текстоло­гически контексти в тяхната взаимосвързаност и многогласие, и така развенчава поредица от митове – за отношенията Вапцаров – Цв. Радойнов и Вапцаров – Никола Гешев, за значенията на поклоническото пътуване на бележника и Словото до Светите места и обратно, за отраженията на интимното битие в ръкописните инварианти.
Доказаното тук авторство на седем ранни стихотворения, последната, авторска редакция на “Огняроинтели­гентска”, датировката на пред­смъртните стихове, реконструкцията на поемата “Илинден”, аргу­ментите и тезата, че поетът е антагонист на индустриалната урба­низация, а не неин апологет, са част от текстологичните и ли­тера­туроведски приноси на книгата. В този широк смисъл тя носи харак­теристиките и значенията на Излизане на Вапцаровите текстове от сен­честите територии на идеализации, привидности, премъл­чава­ния и скритост, в разкриващата светлина на истината. Личната и творческата драма на Н. Вапцаров придобива повече осезаемост, плътност и острота, наистина се изпълва с “история” и се вмества в нейната памет не само като слово, а и като начин на живеене, предопределен от нагласите на личността.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 296 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word