Georgi Markov. To Write in Order to Die

Georgi Markov. To Write in Order to Die

ISBN: 978-954-400-748-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата „Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш“ е първият литературоведски сборник, посветен на творчеството и личността на бележития писател дисидент Георги Марков. Включва осем студии и статии, писани от 2007 до 2011 г. В тях се визират ключови заглавия и биогра­фични моменти с повратно значение в неговия творчески и житейски път. Обект на литературоведски анализ са романът „Покривът“, пиесите „Комунисти“ и „Архангел Михаил“, есетата от цикъла „До моя съвременник“, както и посмъртно публикуваният сатиричен роман „Досто­почтеното шимпанзе“ в съавторство на Г. Марков и Дейвид Филипс. В само­стоятелно изследване е проследена био­гра­фията и съ­път­­стващите сюжети на една от големите бъл­гар­ски библии – „Задочни репортажи за България“, равна по зна­чение на епо­халните национални съчинения „Записки по бъл­гарските въ­стания“, „Строители на съвременна Бъл­гария“, „Българският Великден“. Съпоставителната студия „Никола Вапцаров и Георги Марков. По повод два юбилея през 2009 г.“ проправя път за бъдещи асинхронни изследвания на био­гра­фиите и твор­чеството на двамата творци, споделили една и съща тра­гична участ въпреки антагонистичните си убеж­де­ния. Обеди­нява­щата идея на сборника е чрез анализ на съчи­не­ни­ята да се разгадаят и личностните, и моралните характеристики на Георги Марков, белязал цяла епоха в историческото жи­веене на Бъл­гария. Целта е да се възвърне интересът към за­бра­вените и пренебрегвани до днес заглавия на полагащото им се място в историята на националната литература и култура.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 17 x 24 cm
Pages 296 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word