Religious Education - Dialogue and Inclusion

Religious Education - Dialogue and Inclusion

ISBN: 978-954-400-763-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Д-р Магдалена Легкоступ представя обемно и представително теоретико-приложно проучване на значими образователни политики, практики и проблеми на училищното обучение по религия в мултикуртурния контекст на съвременното общество. В монографията се акцентира на интегритета между религиозно познание и гражданско образование, като се обосновават специфичните изисквания и приложими области от учебното съдържание по отношение на внедряването им в педагогическата практика. Конструирани са теоретично обосновани и практически апробирани приложни модели, които стимулират осъществяването на инклузивния и диалогичен подход  в обученито по религия. Формулира се съдържанието на необходимата педагогическа компетентност на съвременния учител по религия за осъществяване на диалог и инклузия в религиозното училищно образование.

Genre Philosophy / Theology
Size 17 x 24 cm
Pages 256 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word