Reading and Its Specific Violations

Reading and Its Specific Violations

ISBN: 978-954-326-098-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата представя критичен анализ на съвременни литературни източници по проблемите на четенето. Раз­гледани са основни морфо-функционални, познавателни и лингвистични аспекти с общотеоретичен характер. Основ­ната цел на автора е да насочи вниманието към сложността и уникалността в процеса на овладяване на четенето. Във връзка с това е поставен на обсъждане проблемът „специ­фични нарушения на четенето”, който се проявява като осо­бени трудности в обучението при някои деца в условията на масовия клас. Очертани са параметрите на съвременната образователна реалност, като се акцентува върху особенос­тите на образователната среда и необходимостта от раз­ширяване функциите на педагого-психологическите екипи на територията на отделната образователна институция.

Изложението е теоретична рамка на лонгитуден проект за ранна диагностика на деца със специфични нарушения на четенето, която ще послужи като базис за интерпретиране и систематизиране на данните на следващ етап.

Гледните точки на автора са конструирани на основа­та на задълбочени теоретични проучвания и собствен прак­тически опит

Книгата е предназначена за студенти, специалисти-логопеди, психолози, учители, родители и всички, които се интересуват от философията на четенето.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 156 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word