Terms and Concepts in the Social Ecology

Terms and Concepts in the Social Ecology

ISBN: 978-954-400-597-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В съвременния глобализиращ се свят социалната екология като интердисциплинарна наука изисква овладяване на специфична терминология.
Актуалните социално-екологични проблеми изискват екологични знания за формиране на социално-екологично съзнание, социално-екологична грамотност и екологична култура у цялото население. Изграждането на личности с ценностни ориентации за разбиране на актуалните проблеми, свързани с взаимоотношенията общество – природа, които са обект на социалната екология, в условията на глобализация е своеобразна гаранция за социално-екологичната сигурност на всяка държава.
Предлаганата книга, имаща характер на речник, е адресирана към ученици, студенти – бакалаври и магистри, учители и широк кръг читатели, имащи отношение към социално-екологичните проблеми на съвременността.

Genre Sociology / Politology, Pedagogy
Size 14,5 х 20 cm
Pages 176 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word