Prevention of Risk Behavior of Adolescents in the Social and Pedagogical environment

Prevention of Risk Behavior of Adolescents in the Social and Pedagogical environment

ISBN: 978-954-775-563-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Настоящият труд цели, на базата на теоретичен анализ на превенцията и рисковото поведение на учениците и емпирични проучвания на потребностите им, да представи целенасочена програма за превенция на рисковото поведение на юношите в горна училищна възраст в условията на социално-педагогическа среда.
Структурно книгата е изградена в две части. Първата част обхваща теоретична информация за същността и съдържанието на превенцията, за спецификите на рисковото поведение, както и анализ на психо-физиологичния и поведенческия статус на децата от горна училищна възраст. Представят се данни от емпирично изследване на нуждата от модулно обучение, за потребностите от специфична информация на децата и предпочитаните от тях форми на работа. Предлагат се насоки за оптимизиране и адаптиране на съдържанието на разработените модули към различните възрастови групи.
Втората част предлага практико-приложни разработки на обучителни модули по предпочитани от учениците теми, обхващащи: диагностични методи за самопознание и себепроучване, игри, казуси, групова и индивидуална работа, както и теоретична информация.
Книгата е насочена към: специалисти “социални педагози”, работещи в различни институции, педагогически съветници, учители, родители, студенти от специалност “Социална педагогика”, както и от други педагогически специалности, и за всички, чиято дейност е свързана с деца в училищна възраст.

Genre Psychology, Pedagogy
Size 14,5 х 20 cm
Pages 300 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word