Social Work and Art

Social Work and Art

ISBN: 978-954-524-835-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

УИ „Св. св. Кирил и Методий“

Социалната педагогика е научна област, която интегрира усилията на много науки в услуга на хората за тяхното адекватно развитие и усъвършенстване и за преодоляване на дефицити в личностното им поле.
Целта на монографията е да се проучи проблемът за проекциите на социалнопедагогическата работа в обществената, семейната и училищната системи и по-конкретно да се изведат социалнопедагогическите компетентности на специалистите за работа с деца мигранти, като се установи как чрез изобразителното изкуство и неговото взаимодействие с други изкуства се стимулира развитието на творческия и интелектуалния потенциал на детето и ученика. Насоката е също да се очертаят съвременните измерения на системата за социалнопедагогическо взаимодействие, функционираща в зависимост от социалнопедагогическите условия и фактори, като чрез целенасочено и комплексно педагогическо въздействие и социалнопедагогическо взаимодействие се установят релациите между формирането на творческите възможности и интелектуалното развитие на изследваните деца и ученици чрез различни социалнопедагогически дейности.
Една от задачите на изследването е да се разкрие мястото и ролята на социалнопедагогическата дейност в епохата на глобализация и да се изведат основните характеристики на професията „социален педагог“, дейностите и ролите на специалиста в системата на междуинституционално взаимодействие. Представена е взаимовръзката между социалната педагогика и изкуството и е направен аналитичен обзор на развитието на специалността „Социална педагогика“ във Великотърновския университет.
Обосновава се значението на взаимодействието „семейство, социална работа и изкуство“. Прави се анализ на историческото развитие, на същността и спецификата на социалната работа със семейства в България и в различни европейски и други страни. Предлага се конкретен подход за работа със семейства с проблеми чрез възможностите на арттерапията. Извеждат се основните причини за семейна дисфункционалност, като се предлагат и благоприятни условия за стимулиране на семейните отношения и на отношенията „родители – деца“.
На преден план е изведено и училището като един от основните фактори, който влияе върху личностното развитие. Като се разчита на възпитателните, терапевтичните и корекционните възможности на изкуството, се предлага модел за въздействие върху учениците в неравностойно положение.
Специално внимание е отделено на социалнопедагогическите компетенции за работа с деца мигранти. Акцентувано е на изобразителното изкуство като един от факторите, които най-безболезнено съдействат за интеграцията им в новата за тях среда. Разработени са някои идеи и за социализацията на тези деца.

Genre Pedagogy
Size 14,5 х 20 cm
Pages 216 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word