25 years Faculty of Education, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

25 years Faculty of Education, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

ISBN: 978-954-400-422-4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-7 ноември 2009 г. във В. Търново, по повод 25 години от създаването на Педагогическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АЛМА МАТЕР - проф. дпн Пламен Ан. Легкоступ

ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО - проф. д-р Божидар Ангелов

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИАГНОСТИКА - проф. д-р Димитър В. Гюров

РЕЛАЦИЯТА „РАЦИОНАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО НАЧАЛО” ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА (В ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТ) В ГРАНИЦИТЕ НА СИНЕРГЕТИЧНАТА ПАРАДИГМА - проф. д-р Марга Георгиева

ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО ПРИ ЛИЧНОСТНОТО МУ ФОРМИРАНЕ - проф. д-р Гинка Димитрова

НЕТРАДИЦИОННИ ЛЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - гл. ас. д-р Наталия И. Витанова

МЕТРОРИТМИЧНИ АСПЕКТИ НА НЕРАВНОДЕЛНИ МЕЛОДИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР - ст. ас. Мариан Н. Ангелов

РОЛЯТА НА ДИАЛОГИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ - доц. д-р Антония Т. Кръстева

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1878-1921 г. - доц. д-р Виолета К. Атанасова

СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕКУЩАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ - доц. д-р Галя Й. Бонева

КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОГА - доц. д-р Лучиян А. Милков

МЕНИДЖЪРСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – УСЛОВИЕ ЗА КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - проф. д-р Пенка Костова

КЛИМЕНТ БРАНИЦКИ И ТЪРНОВСКИ КАТО ПЕДАГОГ И РЕКТОР НА ПЕТРОПАВЛОВСКОТО БОГОСЛОВСКО УЧИЛИЩЕ - доц. д-р Петко Ст. Петков

СУГЕСТИВНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО В ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО - доц. д-р Снежана Ат. Попова

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - доц. д-р Маринела В. Михова

СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЕОГРАФСКАТА КУЛТУРА - доц. д-р Стела М. Дерменджиева

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И ИНОВАЦИЯТА - доц. д-р Янка Р. Тоцева

TEACHERS AND THE WORK WITH TALENTED STUDENTS - Pranvera Gjoci PhD

ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ - д-р Ванче Бойков

ДИАГНОСТИКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ - д-р Надежда А. Калоянова

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ И ТЯХНАТА АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕСИЯТА - гл. ас. д-р Илиана Огн. Петкова

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ ЗА УРОК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ст. ас. д-р Стоянка Л. Георгиева-Лазарова, ст. ас. Лъчезар И. Лазаров

РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТОНАЦИЯТА ПРИ СВИРЕНЕ НА ХОРОВИ ПАРТИТУРИ - гл. ас. Маргарита Й. Генчева

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ОБЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - гл. ас. д-р Керанка Г. Велчева

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - гл. ас. д-р Любомира С. Попова

ГРУПОВАТА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - гл. ас. д-р Мариета П. Савчева

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СТИЛА НА ПРЕПОДАВАНЕ И КОГНИТИВНИЯ СТИЛ НА УЧИТЕЛЯ - гл. ас. д-р Пенка П. Кожухарова

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „РОДИТЕЛИ – ДЕЦА” И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА - проф. дпн Пламен Ан. Легкоступ, доц. д-р Розалия Йорд. Кузманова – Карталова

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ - доц. д-р Венка П. Кутева – Цветкова

ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ, ГРАЖДАНСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ЕТИКА - доц. д-р Тодор Д. Минев

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ”РЕХАБИЛИТАТОР” И “МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - ст. преп. Руска Паскалева, доц. д-р Христина Милчева

ИГРОТЕРАПИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ - доц. д-р Хрисула А. Недялкова

ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЕН ТРУД НА СТУДЕНТИ-СТАЖАНТИ В МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - доц. д-р Живка Е. Военкинова, хон. ас. Мари А. Мануелян

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕННОСТ НА ЗДРАВНИТЕ КАДРИ МЕЖДУ НОРМАТИВНАТА ОПРЕДЕЛЕНОСТ И ОБЕКТИВНАТА НЕОБХОДИМОСТ - доц. д-р Маринела И. Грудева

СПЕЦИФИЧНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИЗЯВИ ПРИ ДЕЦАТА ЕМО - гл. ас. д-р Владислав Д. Господинов

ЕЙДЖИЗМЪТ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА - гл. ас. д-р Красимира Петрова

ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ - ст. ас. Боряна Ст. Здравкова

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” - ас. Кремена К. Митева

ФОРМИРАНЕ НА КИНЕСТЕТИЧНА И ПАРАЕЗИКОВА КУЛТУРА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” - ас. Здравка Д. Атанасова

РАЗВИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ 1–4 КЛАС - ас. Мирена Д. Легурска

РОЛЯ НА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - преп. Надежда Г. Иванова

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - преп. Пенка Ж. Иванова

МИЛОСЪРДИЕТО И ДОБРОВОЛНОСТТА – ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ - преп. Силвия Г. Кючукова

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОСИНОВЯВАНЕТО - докторант Инна П. Иванова

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА /АНДРАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ/ - докторант Мима С. Николова

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО МУ - докторант Юлия Г. Дончева

РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - докторант Магдалена И. Илева

ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА МИГРАНТИ - Чавдар Л. Милков

ПАЦИЕНТЪТ - СПЕЦИФИЧЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УИЛИЩА - Станислава П. Пенева

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ РОДНОМУ ЯЗЫКУ – проф. дпн Старжинская Нaталья С.

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА - доцент кандидат педагогических наук Воронецкая Людмила Н.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИГРОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИАГНОСТИКА НА ИГРОВАТА КУЛТУРА В ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА “РЪКА ЗА РЪКА” - проф. д-р Весела М. Гюрова

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ИДЕИТЕ НА ФРЬОБЕЛ, МОНТЕСОРИ И ЩАЙНЕР ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - доц. д-р Виолета Й. Ванева

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИГРАТА В ЖИВОТА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ИЗКУСТВОТО - доц. д-р Иван Н. Миленски

СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНИ ДИДАКТИЧНИ ИГРИ - доц. д-р Йорданка Д. Факирска

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ - проф. д-р Лучия Малинова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА МУЗИКАЛНАТА ТВОРБА - доц. д-р Пелагия М. Векилова

МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА БИЛИНГВИ ОТ СМЕСЕНА ГРУПА НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - доц. д-р Росен К. Алексиев, Милена Д. Карова

ПРОЯВА НА ВЕРОЯТНОСТНО МИСЛЕНЕ С ПОМОЩТТА НА АКТИВНИ МЕТОДИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - гл. ас. д-р Наталия Хр. Тончева, доц. д-р Русанка Г. Петрова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – доц. кандидат педагогических наук Дубинина Дина Н.

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ПОДХОДАХ К АТТЕСТАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – доц. кандидат педагогических наук Житко Ирина В.

СУГЕСТОПЕДИЯТА В ПОМОЩ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - доц. д-р Мариана Ас. Балабанова

РЕПЕРИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНИЦИ - доц. д-р Радка К. Гайдова

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - доц. д-р Рени Г. Христова

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩНОСТТА ОТ ВРЪСТНИЦИ - гл. ас. д-р Петя Йорд. Конакчиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ИГРАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ДЕТСКИ ОПИТ - гл. ас. д-р Петя Йорд. Конакчиева

РОЛЯТА НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА КАТО МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - гл. ас. д-р Димитър И. Балкански

ПРАГМАТИKA НА ПОЗНАВАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ - д-р София Хр. Дерменджиева

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ - доц. д-р Анелия Ц. Гърбачева

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ХОСПИТИРАНЕТО ПО БЪЛГАРСИ ЕЗИК В I - IV КЛАС - доц. д-р Даниела Т. Йорданова, доц. д-р Мариана Г. Мандева

ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС ЧРЕЗ ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ - Виолина Ф. Иванова доц. д-р Русанка Г. Петрова

РОЛЯТА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА ЧРЕЗ ДЕТСКАТА РИСУНКА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ - доц. д-р Йоана Н. Петкова, гл. ас. Красимир С. Тодоров

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС - Димитринка Г. Рачева

РАЗВИТИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ - доц. д-р Мариана М. Гърмидолова (Мойнова)

ДЕЦАТА И МОТИВИРАНОСТТА НА ДУМИТЕ - доц. д-р Пенка Пехливанова

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА РАЗВИВАНЕ НА РОЛЕВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ - доц. д-р Снежана Д. Янакиева

“СТЪЛБИЦАТА” НА БОРИС ТРИЧКОВ КАТО СРЕДСТВО ЗА НОТНО ОГРАМОТЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС - гл. ас. д-р Илияна И. Николова

ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ - гл. ас. д-р Катя С. Николова

УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ И ГРАМОТНОСТТА - гл. ас. д-р Пенка Т. Кънева

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ - д-р Пенка Ил. Марчева

ABOUT THE INTERACTIVE TEACHING IN THE PRIMARY EDUCATION - Pranvera Gjoci PhD

РОЛЯТА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - докторант Диляна Л. Гаджева

ИСКАМ ДА ЗНАМ - Десислава Д. Дянкова, Радка И. Пенева

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В І КЛАС - ЧИСЛАТА ОТ 10 ДО 20 - Розалина С. Симеонова

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОВЛАДЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТРИКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ МАТЕМАТИКАТА - доц. д-р Дарина Гълъбова

КОНСТРУКТИВНО-ИНДУКТИВЕН ПОДХОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БРОЙНИТЕ СИСТЕМИ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА МАТЕМАТИКА - доц. д-р Здравко В. Лалчев, доц. д-р Маргарита Г. Върбанова

ПОНЯТИЕТО ВРЕМЕ И ВРЕМЕВИТЕ ЕТАЛОНИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИЯ КУРС - доц. д-р Виолета М. Маринова, ст. ас. Камелия Б. Колева

ОТНОСНО СЛОЖНОСТТА НА ЗАДАЧИТЕ ЗА НАМИРАНЕ НА ГРАНИЦА НА ФУНКЦИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРЕМИТЕ НА ЛОПИТАЛ - гл. ас. Николай Г. Колев, ст. ас. Камелия Б. Колева

SEMANTIC DESCRIPTIONS OF GAMES IN MATHEMATICAL EDUCATIONAL SITES FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE - аssist. prof. Ivanka M. Georgieva PhD, аssist. prof. Juliana S. Dochkova-Todorova PhD

КОМПЮТЪРНО ПОДПОМОГНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЗНАНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ - гл. ас д-р Марияна Ив. Николова, доц. д-р Маргарита Кр. Тодорова, ст. ас. Доника В. Вълчева

КОМПОНЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ WEB-САЙТ - гл. ас. д-р Николай Ив. Чолаков

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ - гл. ас. Антония Ж. Пушкарова

МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОДГОТОВКАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ - гл. ас. Паскал Н. Пиперков, гл. ас. Любомир Я. Христов

THE GENERATING FUNCTION FOR THE NUMBER OF LATTICE POINTS IN POLYTOPES WITH APPLICATIONS – assist. Halil B. Snopce

TOWARDS A MODEL OF VERSIONING DOMAIN - PhD student in doctoral dissertation Vladimir J. Jotov

МОДЕЛ НА ДАННИТЕ В СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЕРСИИ, БАЗИРАНА НА ЙЕРАРХИЧНИ РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА - докторант Владимир Й. Йотов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЦАТА КАТО ПРОБЛЕМИ ЗА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ - проф. дмн Ангел Джамбазовски, доц. дмн Митричка Джамбазовска - Старделова, ас. д-р Невенка Д. Пановска

ИНТЕГРАТИВНИ ФУНКЦИИ НА ПАНЕВРИТМИЯТА - доц. д-р Людмил Петров, проф. дпн Малчо С. Малчев, доц. д-р Димитринка Г. Цонкова

ДИАЛОГЪТ КАТО ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ - доц. д-р Димитринка Г. Цонкова

МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО ГИМНАСТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ” - доц. д-р Димитър Г. Давидов

ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТИ - доц. д-р Кръстю Д. Църов, д-р Антониос Н. Курмулис

COMPARATIVE ANALYZE FOR THE RESULTS AND STRUCTURAL DIFFERENCES IN MOVEMENTS FROM MOTOR TESTS FOR EVALUATION AT EXACTNESS, IMPLEMENTED IN THE CHILDREN AT 6 AND 7 YEAR AGE - аss. мr. sci. Biljana Popeska, assoc. prof. Georgi Georgiev PhD, Rašid Hadžić, assoc. prof. Lyudmil Petrov PhD

РАЗЛИКИ В НИВОТО НА НЯКОИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ МЕЖДУ СПОРТИСТИ ОТ КОЛЕКТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ - Ленче Алексовска, доц. д-р Людмил Петров

СРЕДСТВА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ В НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ - доц. д-р Теодора М. Давидова

МНОГОСТРАННА НАСОЧЕНОСТ НА ПЛУВНАТА ПОДГОТОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ПЛУВАНЕ - доц. д-р Цветанка Цв. Дилова-Нейкова

PWC170 И VE ЕКВИВАЛЕНТ ПРИ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН ТЕСТ И СТЕП-ТЕСТ - доц. д-р Емилия Г. Павлова, гл. ас. Петър А. Сомлев, гл. ас. Галина Н. Узунова

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УСПЕВАЕМОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ШУ "ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ" ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СПОРТ" - доц. дпн Надежда Г. Йорданова, ст. преп. Теодора Н. Симеонова, ст. ас. Крум Ст. Минев

ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА В СВЕТА - доц. дпн Слави Станев

ИНДИВИДУАЛНИ КИНЕМАТИЧНИ И КИНЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНИКАТА В БОРБАТА - доц. дпн Слави Станев, ас. Никола Николов

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ ПРИ ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ – доц. д-р Йордан Н. Йотов, Валя Тодорова

THE LEVEL OF SPEED ABILITIED OF YEAR 5 STUDENTS ATTENDING ELEMENTARY SCHOOL - Marie Valová PhD, Roman Vala PhD

ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КАРДИО-КОМПЛЕКС ВЪРХУ СТУДЕНТКИ ОТ ГРУПИ ПО КАЛАНЕТИКА – ТУ ВАРНА - д-р Мария И. Дончева, доц. д-р Златко А. Златев, доц. д-р Огнян В. Къчев

ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО НА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРОБЛЕМИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ЕФЕКТА НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ - преп. Милена М. Лазарова, докторант Ася Кр. Църова – Василева

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ СПОРТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ-МЪЖЕ НА ТУ-СОФИЯ - преп. Милена М. Лазарова, старши преп. Ася Кр. Църова-Василева

ФИЗИЧЕСКИ РАБОТЕН КАПАЦИТЕТ И РЕСПИРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ДВУСТЪПАЛЕН ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН ТЕСТ - гл. ас. Галина Н. Узунова, доц. д-р Емилия Г. Павлова, гл. ас. Петър А. Сомлев

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА АРТИСТИЧНОСТТА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАСТИКА - гл. ас. д-р Гюрка Ганчева

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА СЪС СПОРТНА ГИМНАСТИКА ВЪРХУ СТРУКТУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕТСКИЯ ОРГАНИЗЪМ - гл. ас. д-р Калояна Ц. Крумова - Цончева

ВАРИАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПРИ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - гл. ас. д-р Милена В. Алексиева, ст. ас. Стоян Хр. Денев

АНТРОПОМЕТРИЧЕН СТАТУС И БИОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ И РОМСКИ УЧЕНИЦИ - гл. ас. д-р Юлия Й. Пулова

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩА СТРАТЕГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В СПОРТА - гл. ас. Елена К. Кънчева

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА СПОРТНИ СТОКИ В ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК - гл. ас. Елена К. Кънчева, преп. Стефания Б. Димитрова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОНИТОРА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА SUUNTO t6c ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД СЛЕД АНАЕРОБЕН СТЕП-ТЕСТ - гл. ас. Петър А. Сомлев, гл. ас. Галина Н. Узунова, доц. д-р Емилия Г. Павлова

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ВЪРХУ 17-ГОДИШНИ ЮНОШИ – НАЦИОНАЛНИ СЪСТЗАТЕЛИ ПО ВОЛЕЙБОЛ - гл. ас. Стефан Г. Димитров

СОМАТОТИПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ - ст. ас. Димитър Николов, гл. ас. д-р Калояна Крумова - Цончева

РАЗВИВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВИ КАЧЕСТВА ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ИГРИ ПРИ УЧЕНИЦИ ІІ КЛАС - ст. ас. Мирослава М. Петкова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ ГРУПИТЕ ПО ТУРИЗЪМ В ТУ – СОФИЯ (EUROFIT) - ст. преп. Ася К. Църова, преп. Милена М. Лазарова

ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА ЗАНИМАВАЩИ СЕ С РАЗЛИЧНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ - гл. ас. Милена Д. Търничкова, доц. д-р Сталинка Г. Илиева, гл. ас. Нели Н. Танкушева, ас. Илия В. Янев, ас. д-р Мария Г. Гатева

ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ 9-10 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЕНИС - доц. д-р Людмил Петров, докторант Иван Д. Нейков

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ – докторант Антоанета И. Даскалова - Янкова, доц. д-р Теодора М. Давидова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНОТО В БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ЗА ЖЕНИ ДО 20 ГОДИНИ – докторант Мариана А. Борукова

ПРОБЛЕМЪТ С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ПРИ УЧЕНИЦИТЕ V-VІІІ КЛАС - Йорданка Ст. Димитрова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИ ПРАКТИКУВАЩИ САУНД-КАРАТЕ – докторант Зигфрид Волф

НИВОТО НА ТРЕВОЖНОСТ У УЧИТЕЛИТЕ ОТ СОУ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗАНИМАНИЯТА ИМ СЪС СПОРТ – гл. ас. Теодора Игнатова

РОЛЯ НА МОТИВАЦИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА СПОРТИСТА – д-р Павлина И. Лазарова

ПСИХИЧНА ПОДГОТОВКА НА СПОРТИСТИТЕ В ГОДИШНИЯ ТРЕНИРОВЪЧЕН МАКРОЦИКЪЛ – д-р Павлина И. Лазарова

ОБЕМА И ИНТЕНЗИВНОСТТА КАТО ФАКТОРИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ – ст. ас. Крум С. Минев, д-р Павлина И. Лазарова

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА СФЕРА НА 14-15-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТИ – доц. д-р Росица Църова, ст. ас. Димитрина Фенерова, Кристина Илиева

 

 

 

 

Genre Pedagogy
Size 21 x 29 cm
Pages 672 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word