Images of the Bulgarian Literary Canon. Book 2

Images of the Bulgarian Literary Canon. Book 2

ISBN: 978-954-400-441-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Яни Милчаков. Цензурата като Канон? (Бележки върху „Канон и цензура“)
Пламен Антов. Постмодернизъм и литературен канон
Юрий Проданов. In memoriam Canonis
София Ангелова. За канона и списъка
Веселин Панайотов. Жанровият смисъл на понятието „канон“ в славянската култура
Стефан Стефанов. Великият покаен канон на свети Андрей Критски в съвременното богослужение
Десислава Иванова. Българинът Яков Крайков между две канонични традиции
Свещеник Николай Петков. Образите на пътя през Възраждането и генерирането на митоисторическата представа за канона
Ивайло Димитров. Захари Стоянов – критически прочити
Дечка Чавдарова. „Каноничният“ Алеко Константинов и „неканоничният“ Николай Лейкин
Ваня Колева. Писмата на Петко Тодоров – неговата „изповед“ за изкуството и литературата
Сава Сивриев. Д-р Кръстев за канонизацията на Яворов
Калина Лукова. Българските декаданси – съграждане на канона
Мария Танева. Канон и деканонизация на есето (Върху българската есеистика от 20-те и 30-те години на ХХ век)
Магдалена Костадинова. Градът като канонизиран символистичен топос (Рефлекси върху фоновата литература)
Мира Душкова. Константин Константинов и българският канон (1945-1947)
Надежда Цочева. „Незавършен роман“ на Димитър Димов и „Адриана“ на Теодора Димова (Mаргиналии и каноничност)
За канонизацията на Канона
Виолета Тончева. Канон/антиканон или за устройството на литературата („Представи за българския литературен канон. Книга I“, изд. „Фабер“, 2009)

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 240 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word