The Handwriting of the Road

The Handwriting of the Road

ISBN: 978-954-775-634-2
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

“Почеркът на пътя” се насочва към спецификата на отношенията ХІХ век–пътуването–писането. Тук се проследява потенциалът на пътешествието да пора­ж­да текс­тове с различна мисия, приложимост и жанрова природа, но винаги да оста­ва свързано с търсенето на идентичностите на пътуващия човек при срещите с не­по­з­натото. Това е изследване на пътя като процесуал­ност и цивилизационен мо­дел, на пътуването като пред­извикателство и като сюжет, на пътеописанието ка­то идеология и изкушение.

Светът на Ориента, европейските градове, “до Чи­ка­го и назад”, “българските места”, Далечният изток очертават разнообразието от посоки, които вдъхновяват пътуващия и се полагат върху географската карта на све­та в последните десетилетия на ХІХ в. Следите на пътя минават през текстове на А. Буе, Ж. Бланки, В. Гри­го­ро­вич, Н. Геров, Ст. Панаретов, П. Р. Славейков, Л. Каравелов, Ив. Богоров, К. Фотинов, Й. Груев, Ал. Константинов, Й. Йовков, проф. Ив. Шишманов. Много от тези следи сглобяват атласа на бъл­гар­ското пътуване в пространството и в словото.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 17 x 24 cm
Pages 196 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word