After The End of Classical

After The End of Classical

ISBN: 978-954-775-601-4
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

След края на класиката има за свой обект две гранични повести: “Двойник” на Ф.  Достоевски и “Еги­петска марка” на Осип Манделщам.
Повестта “Египетска марка” е уникална с компози­ци­я­та, пер­сонажите, с начина, по който ин­терпретира идеята си за социалния хаос във времето на ради­кал­ни про­мени в Русия. В нея откри­ваме една отворена компо­зиция, която поз­во­лява текстът да набавя своите зна­­чения от широко поле кон­тек­сти. Един от тях е “Двой­ник” на Ф.  Дос­тоевски. Двете творби са свър­зани от общата те­ма за Града. Но Петербург не е единствената меж­ду­текстова връзка. Лабиринтът, социалният хаос, малкият човек са другите общи топоси между тях. И ако Достоевски превръща града в повод да изобрази своя нищожен герой, то Манделщам центрира цялата повествователна енер­гия само към пространството. То ще бъде мета­ге­роят на новата проза.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 12 х 18 cm
Pages 160 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word