Mathematics

Mathematics

ISBN: 978–954–400–336–4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Настоящият учебник е написан в съответствие с действуващата учебна програма по дисциплината “Математика”, по която се подготвят редовните и задочни студенти от Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов по специалностите Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Международни икономически отношения и Планиране и прогнозиране. Същият може да ползват и студентите от други специалности, както и специалистите от практиката, които се интересуват и прилагат математически методи при планиране, анализ и ръководство на икономиката.

В учебника са изложени раздели от висшата математика, които от години заемат трайно място в учебните програми за обучението на студентите във висшите икономически училища у нас: елементи на линейната алгебра (детерминанти, матрици и матрични уравнения, системи линейни уравнения и неравенства), елементи на аналитичната геометрия в равнината и пространството, основите на диференциалното смятане на функции на една и повече независими променливи, както и на математическото моделиране: построяване на линейни оптимизационни модели, графичен метод за решаване на линейни оптимизационни модели, симплекс-метод, транспортна задача. Теоретичните изводи са подкрепени с подходящи примери и задачи предимно с математически характер, като на някои от тях е дадена съответна икономическа интерпретация. В края на всяка глава са дадени задачи за самостоятелна работа, задачи за курсова работа, тест за самоподготовка и контролен тест.

 

Genre Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 404 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word